Depresjon

Hvordan har du det for tiden ?

  • Føler du deg trist, nedstemt eller fylt med håpløshetsfølelser ?
  • Er det vanskelig for deg å komme i gang med oppgaver og aktiviteter ?
  • Føler du deg tom for energi og tiltakslyst ?Har du problemer med å føle glede over aktiviteter som tidligere var lystbetonte?.
  • Er det ikke lenger like lystbetont å være sammen med de som står deg nær?
  • Har du dårlig matlyst, eller er det tvert i mot slik at du spiser mer enn vanlig?
  • Har du fått problemer med å sovne om kvelden, våkner du opp mange ganger om natten, eller har du begynt å våkne opp alt for tidlig.
  • Har du vanskelig for å komme deg opp av senga eller ut av sofaen ?
  • Synes du det er vanskeligere å konsentrere deg eller å ta avgjørelser enn tidligere?
  • Har du dystre eller negative tanker om deg selv, dine omgivelser eller fremtiden ?
  • Har du tenkt at det kanskje var like greit at du ikke levde?

Er du deprimert?

Jo flere av spørsmålene ovenfor du kan svare ja på, desto større er sjansen for at du har en depresjon

Det å være deprimert er noe mer enn følelser av tristhet og sorg. Depresjoner handler om et samspill mellom negative tanker, vonde følelser, kroppslige symptomer og endret atferd. Dette samspillet virker som en ond sirkel som det er vanskelig å bryte.

De negative tankene kan handle om seg selv, omgivelsene eller fremtiden. Mange mennesker som har depresjon grubler mye. Det å tenke på døden som en utvei forekommer også hos endel mennesker som er deprimerte.

De vonde følelsene være i retning av tristhet, melankoli, minsket interesse for ting, følelse av håpløshet, resignasjon eller at ingen ting nytter.

De kroppslige symptomene kan være lav energi, søvnvansker, redusert matlyst og svakere konsentrasjon.

Endret atferd kan handle om passivitet, isolering, langsomhet i mimikk og motorikk, stillesitting og minsket initiativ.

Depresjoner forekommer i perioder. Mange mennesker har opplevd flere enn en depresiv periode.

Hvorfor blir folk deprimerte?

Det er et kompleks spørsmål. Som alle andre psykiske lidelser har depresjon sammenheng med et samspill mellom arv og miljø som kan være veldig komplekst. Noen mennesker kan trolig ha en sterk biologisk sårbarhet for depresjon. De kan oppleve tilbakevendende depressive perioder uten at man kan finne noen klare årsaker i personens oppvekst eller historie. Når det er sagt, er det slik at sjansen for å bli deprimert øker sammen med antall belastninger vi har opplevd. Slike belastninger kan være omsorgssvikt da man var barn, mobbing, overgrep, traumatiske opplevelser, vanskelig relasjon til partner, samlivsbrudd, at nære personer går bort, sykdom, høyt arbeidspress over tid, å miste jobben eller ubehandlet angst over tid.

Hvordan komme seg ut av depresjon

Dersom du er deprimert hjelper det neppe å tenke mye på hvorfor du har det slik du har det. Kanskje det holder å konstatere at det ikke er din feil, du ikke er alene og at det finnes veier ut av depresjonen?

Jeg kan bidra med å være en hjelper som støtter, motiverer og strukturer deg i retning av å leve et mer aktivt liv, slik at du kommer inn i positive sirkler.  Hjelpe deg til å definere hva som er viktig for deg i livet og hvordan du kan realisere det.

Jeg kan bidra med å være en samtalepartner, men også en som oppmuntrer deg til å søke dypere samtaler med familie og venner.

Jeg kan bidra med å utfordre de negative tankene gjennom å innta en kritisk og undersøkende holdning når de negative tankene plager deg. Gi deg verktøy til å trene opp evnen til å snu det negative til noe positivt. Lage øvelser du kan gjøre hjemme som hjelper deg med å teste ut om de vonde tankene faktisk er realistiske.

Det er ikke alltid viktig om en negativ tanke er sann eller ikke. Det er mange ganger like relevant å stille seg spørsmålet: Om jeg tar denne tanken for god fisk, hekter meg fast i den og lar meg påvirke av den; vil det i så fall føre til at jeg lever et rikt, meningsfullt og givende liv? Hvis svaret er nei på dette spørsmålet kan du prøve å distansere deg fra de unyttige tankene. Det å forsøke å ikke tenke på noe vil som regel bare forsterke vanskene. Det finnes imidlertid måter å observere sine tanker på en distansert, men samtidig aksepterende måte. Jeg kan bidra med lære deg dette.